Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

НЕ НА ГОТОВИТЕ АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ

01.21.2013 · Posted in Архитектура

БЪРЗАТА РАБОТА – СРАМ ЗА МАЙСТОРА
Много хора се чудят дали да си спестят време като поръчат “готов проект” от някое архитектурно студио. Много е важно да изясним: Какво точно означава “Готов проект”? … и колко точно време и ресурси ще трябва да отделим, за да докараме един проект докрай.

Много зависи за какво трябва да се проектира бързо и какво точно представлява един завършен проект. Техническите проекти с инвестиционна или друга цел, представляват чертежи и обяснителни записки по всички специалности, съобразени с действащите наредби за обем и съдържание на проктна документация.
Най-важен е крайният резултат и това проектът да оправдае очакванията Ви, независимо дали са финансови или лични.

    Как протича проектирането на една сграда с готов проект:

Всяко цялостно проектиране започва с подаване на “Изходни данни” от инвеститора, въз основа на които се избира посока на разположение, функция, дизайн, обем и ландшафт. Когато вие подадете “Актуална скица за проектиране” или “ПУП”, въпросните фирми ще изчислят допустимите площи и критерии на застрояване и ще предложат проекти с подобни коефициенти. За тези фирми “Визата за проектиране” е просто формалност, а базата данни е техният ресурс.

Инженерно-геложкият доклад (ИГ) и Вертикалнта планировка (ВП) са задължителни предпроектни проучвания. Когато те бъдат направени, следва нагаждане на съществуващ проект към релеф и основа за фундиране. Повечето проекти не са изготвяни по изискванията на ЗУТ в България и противоземетръсна издръжливост от 9 по Рихтер. Това означава, че тяхната конструкция трябва да бъде изготвена, преизчислена и симулирана отново.

По време на изготвяне на “Техническия проект” ще излязят още разходи поради вашите индивидуални нужди. Включително ще се наложи да се проектират връзките към електропроводите, водопроводите, канализацията и други съоръжения, което автоматично води до преправяне на инсталациите на сградата.

Често проектите се довеждат до изходните данни, подадени в “Предварителните договори с експлоатационните дружества”, и проектите получават разрешително за строеж, а в последствие (по време на строеж) се правят промени по инсталацията на сградата.

Колко по-евтино ще Ви излезе да си вземете готов проект всъщност е много относително.

БЪРЗА РАБОТА – СРАМ ЗА МАЙСТОРА

Един баща отишъл при столар и си поръчал люлка за детето. Като пазарили люлката, бащата рекъл:
— Слушай, майсторе. Колкото пари поиска за люлката, дадох ти. Гледай хубавичко да я изпипаш и по-скоро да я изкараш.
— У мене лоша работа няма, приятелю — отговорил столарят. — Но бързо няма да стане. Бърза работа — срам за майстора.
— Зная, зная — рекъл бащата, ~ но гледай колкото може по-скоро да я изкараш.
Като казал това, бащата си излязъл. След една неделя отишъл да вземе люлката.
— Не е готова още — рекъл майсторът.
— Защо? — попитал бащата.
— Нали ти казах. Аз не съм от ония майстори, дето пипат набързо, как да е. Бърза работа — срам за майстора.
Минало месец. Пак отишъл бащата да дири люлката.
— Ще потърпиш още — казал му столарят. — Хубава работа за късо време не става.
Търпял човекът още месец, два, година. Най-после си отвзел. Пък и детето проходило — нямало нужда от люлка.
Минало много време. Детето порасло. Станало момък за женене. Баща му го задомил. Родило му се и детенце. Тръгнал синът да му дири люлка.
— Слушай, сине — рекъл бащата, — когато ми се роди ти, аз бях заръчал на столаря от долната махала една люлка за тебе. Иди виж. Ако е готова, вземи я.
Отишъл синът при столаря и му рекъл:
— Майсторе, когато съм се родил, баща ми заръчал тука една люлка. Ако е готова, дай ми я, че ми трябва за моето детенце.
— Готова ли! — викнал сърдито майсторът. — Ей сега ти се е родило детето и тоз час искаш люлката. Аз и на баща ти съм казвал, и на тебе повтарям: каква да е работа не обичам да върша. Бърза работа — срам за майстора. Пък аз само за добро име живея!

Ран Босилек

Всички знаем, че понякога е по-добре да създадеш нещо на ново, от колкото да преправяш нещо грешно!

За цялостно проектиране търсете www.aggastudio.com

Leave a Reply