Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

Почистване и санитарен режим

05.15.2012 · Posted in Услуги

Санитарният режим е система от дейности за спазване на хигиенните изисквания в заведенията за обществено хранене.В него се включват поддържането на помещенията и обзавеждането,чистенето,миенето и дезинфекцията,борбата с насекомите и гризачите,поддържането на личната хигиена и създаването на добри хигиенни условия на хранещите се.

За поддържането на санитарния режим преди всичко е необходима чиста питейна вода.

Питейната вода не съдържа патогенни микроорганизми.В 100см3 от нея не трябва да се открива нито една коли бактерия.

При централно водоснабдяване се ползва чиста вода.Замърсяването на водата може да се получи,когато във водопроводната мрежа поради неправилно устройване или повреди проникнат отпадни води.Особено опасно е прякото свързване на водопровода с клозетни чинии.Познати са масови епидемии от коремен тиф вследствие на засмукване на изпражнения чрез маркуч,който свързва водопроводния канал с клозета;засмукването е ставало при спирането на водата.

Понякога се налага в заведенията за обществено хранене да се съхранява резервна вода.За опазването на водата от замърсяване,съхраняването и трябва да става в изправни бойлери или в добре затварящи се резервоари.Съхраняването в открити съдове е недопустимо.

В санитарния режим голяма роля играе почистването на помещенията и на територията около обекта.

Провеждането на комплексни мероприятия за недопускане на интензивно замърсяване е основен принцип в заведенията за обществено хранене.Голяма строгост в това отношение се налага за помещенията,в които се извършват ,,чисти операции,,. В заведенията на трябва да се внасят нечисти опаковки,съдове и други предмети.Отпадъците се събират на мястото на получаването им в специални съдове,без да се допуска тяхното разпиляване.Съдовете се изнасят обикновено,преди да са напълнени(обикновено до 2/3 от вместимостта им)/ .Преди внасянето им в производствените помещения те се измиват и дезинфекцират.

Инвентарът за почистване може да бъде фактор за замърсяване както на обекта,така и на ръцете на чистачите.Необходимо е да има отделен инвентар,съответно означен за помещенията за окончателна обработка на продуктите,помещенията за първоначална обработка,складовете,битовите помещения и санитарните възли.Целесъобразно е да се получава инвентар,който изключва замърсяването на ръцете.Ако това е невъзможно,трябва да се работи с гумени ръкавици.

След почистването инвентарът се измива и обеззаразява(парцалите се изваряват).

Голямо значение има редът,по който се извършва почистването.Почистването се извършва в процес на работа(текущо) и след приключване на работата(основно). Много  важно  е то да става своевременно.

Изследванията показват,че ръцете,работното облекло и обувките на работниците, които почистват обекта , са силно замърсени с микроорганизми.Чистачите следователно могат да играят отрицателна роля,като замърсяват обекта.Това налага при почистването те да носят специално работно облекло и да поддържат грижливо личната си хигиена.

Ако чистенето се извършва само от едно лице,почистването трябва да започва от най-чистите помещения и да завършва с най-замърсените.

Почистване Джеронимо

Leave a Reply