Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

6 причини, упражняващи въздействие върху валутните курсове

03.18.2012 · Posted in финанси

Заедно с лихвения процент и инфлацията, валутният фиксинг е един от най-важните индикатори за положението на икономиката на една страна. Валутните курсове играят безспорно важна функция за нивото на държавния стокообмен, което е от първостепенно значение за всяка отворена пазарна икономика в света. Заради тази причина, валутните курсове са измежду най-често наблюдаваните, изследвани и държавно ревизирани икономически показатели. В по-малък план те оказват влияние на реалната възвръщаемост на инвестиционното портфолио. Тук ще разгледаме някои от по-главните индикатори, които влияят върху движението на валутните котировки.

Препоръчваме ви ползването на валутен калкулатор за да не се обърквате при изчисляването на различни динамични валутни курсове.

Въведение
Преди това нека да разберем как движенията на различните валутни курсове се отразяват на глобалната търговия. По-големи валутни стойности превръщат експорта на дадена страна на световните пазари по-скъп, а вноса по-евтин и обратното.(по-слабите нива на валутата превръщат износа на страната по-евтин, а вноса – по-скъп.)
Нормално е да се очаква, че по-големите валутни нива ще доведат до понижаване държавния търговски равновесие, докато по-слабите ще го увеличат.

Индекси на валутните котировки
Редица фактори влияят върху валутния фиксинг и всички те са обвързани с търговските взаимоотношения между две държави. Не забравяйте, че обменните курсове са непостоянни и показват относителна величина от валутите на двете страни. По-долу са разгледани едни от основните величини на обменен курс на две държави. Имайте предвид, че тези фактори не са в определена поредност, което касае и много отношения на икономиката. Дяловият смисъл на всеки един от тях е предмет на отделно разискване.

1. Инфлационни диференциали
Нормално, страната с относително ниски инфлационни равнища има по-скъпа валута, защото нейната покупателна възможност се увеличава в за разлика от другите валути. През последната половина на двадесети век, страни с ниска инфлация бяха: Япония, Германия и Швейцария. САЩ и Канада имаха успех да намалят инфлацията си малко след това. Държавите с по-голяма инфлация обикновено са очевидци на девалоризация на собствената си валута, спрямо валутите на търговските си партньори. Това нерядко е съчетано с повишаване на лихвените проценти.

2. Колебания в лихвените проценти
Лихвените проценти, инфлацията и валутните курсове са неразривно свързани. Чрез промяна на лихвените проценти, централните банки влияят върху инфлацията и валутните курсове, което пък рефлектира върху инфлацията и валутните равнища. В икономическите среди страната с по-големите лихви предлага на кредиторите по-висока възвръщаемост в сравнение с другите. Заради това по-големите лихвени проценти притеглят чуждестранни парични средства и са причина за повишаване на обменния курс. Влиянието на по-високите лихвени проценти отслабва, ако инфлацията в държавата е много по-голяма от тази в останалите страни или ако други показатели предизвикат обезценяване на валутата. Налична и обратната взаимозависимост, а именно по-ниските лихвени проценти са в състояние да доведат до понижаване на обменните курсове.

3. Липси по текущата сметка.
Текущата сметка представлява търговският баланс на определена страна и неините търговски партньори. Тя онагледява всички плащания между държавите за продукти, услуги, лихви и дивиденти. Дефицитът по моментната сметка означава, че държавата харчи повече на международните пазари, отколкото печели и е наложително да заеме чуждестранни капитали, за да го компенсира. По друг начин казано, страната се нуждае от по-голямо количество чуждестранна валута, отколкото получава от експорта си, а дава по-голямо количество от валута си, отколкото показва чуждото търсене. Увеличеното търсене на чужда валута довежда до понижаване валутния курс на страната до момент, в който местните продукти и услуги се превръщат в прекалено евтини за чужденците, а чуждите активи са прекалено скъпи, за да генерират приходи за вътрешния пазар.

4. Обществен дълг.
Страните биха се ангажирали с висок дефицит, в случай, че с него осигуряват средства за проекти в публичния сектор или за държавно субсидиране. От една страна такива дейности биха подсилили местната икономика, но в същото време тези страни се превръщат във все по-слабо съблазнителни за чуждите инвеститори. Защо е така? Високият дълг задълбочава инфлацията и погасяването му в състояние на повишена инфлация ще провокира обезценяване на долара в бъдеще.

При най-лошия сценарий, правителството се заставя да емитира (напечата) повече от местната валута, за да плати част от големия дълг. Тази стъпка обаче безусловно води до завишаване на инфлацията. Ако правителството няма ресурса да преодолее проблема с дефицита си посредством вътрешни техники, (продажба на държавни облигации, увеличение на паричното предлагане),то трябва да засили предлагането на ценни книжа за продажба на чужди инвеститори, но на по-ниски цени. В последствие, големия дълг би могъл да стане непривлекателен за чужденците, ако преценят че държавата крие опасности заради, неспособност за погасяване на дълговете си. Чуждите инвеститори не са съгласни да придобиват ценни книжа в тази валута, особено ако рискът от непогасяване на дълговете е сериозен. Поради тази причина, задължението на една държава (съгласно Moody или Standard & Poor, например) е решаващ двигател за валутния й курс.

5. Условия на търговия.
Условията на търговия показват отношението на цените на вноса към тези на износа. Търговските условия са свързани с сегашните сметки и платежния баланс. В случай, че цените на износа на една страна се покачват с по-големи темпове, сравнено с тези на импорта, то условията за търговия се подобряват. По-благоприятните възможности за търговия довеждат до увеличаване на износа на страната. Това, от своя страна, довежда до увеличаване на постъпленията от износ, което осигурява по-сериозното търсене на валутата на тази страна (и до покачване на стойността й). В случай, че цената на експорта се повишава с по-слаби стъпки, отколкото тази на вноса, националната валута ще ще изгуби от стойността си, поради затруднените търговски взаимоотношения.

6. Политическа устойчивост и икономически показатели.
Чуждите инвеститори несъмнено търсят стабилни държави със силни икономически индекси, в които да вложат паричните си ресурси. Страна, с сходни черти ще събере по-голям брой инвестиции от други страни, които имат ясно показан политически и икономически риск. Политическите кризи, да речем, могат да провокират загуба в доверието на валутата, както и до изтегляне на чуждите инвестиции от страната и пренасочването им към по-стабилни икономики.

Заключение.
Обменният курс, в който портфолиото държи по-голямата част от инвестициите показва реалната му възвръщаемост. Спада на валутния курс съвсем ясно намалява покупателната възможност от постъпленията и капиталовите печалби от приходите. Също така, валутният курс дава отражение на различни фактори, като доходи от лихвени проценти, инфлация и дори капиталовите печалби от ценните книжа. Валутните курсове се определят от редица комплексни причини, които често провокират и най-вещите икономически експерти. Инвеститорите въпреки всичко следва да са наясно, че валутните стойности и курсове имат голяма роля за възвръщаемостта на капиталовложенията им.

Leave a Reply